Huurrecht

Zoekt u een advocaat op het gebied van huurrecht? Onze specialisten hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen over geschillen met betrekking tot bedrijfsruimte (winkelruimte en overige ruimte) en woonruimte. Wij staan ondernemers, particulieren en woningstichtingen bij zaken omtrent het huurrecht.

In het huurrecht geldt dat het vaak beter is om tijdig advies te vragen. Voorkomen is beter dan genezen. Tijdig advies inwinnen kan ervoor zorgen dat een procedure kan worden voorkomen en kosten kunnen worden bespaard.

Het huurrecht kan kortweg onderverdeeld worden in drie verschillende type huurcontracten (huurregimes). De verschillende huurregimes hebben ieder hun eigen wettelijke regeling. Er bestaat een onderscheid tussen middenstandsbedrijfsruimte (winkel, supermarkt, sportschool, horeca), overige bedrijfsruimte (kantoren, huisartsenpraktijk, bioscoop) en woonruimte. Onze huurrecht advocaten zijn in alle drie type huurcontracten gespecialiseerd.

U kunt contact met ons opnemen in zaken die betrekking hebben op:

 • het opstellen of beoordelen van huurcontracten of algemene voorwaarden;
 • de mogelijkheden om een huurovereenkomst op te zeggen of te beëindigen
 • het voeren van een procedure tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde;
 • huurbescherming en ontruimingsbescherming;
 • contract overname / indeplaatsstelling;
 • ontruiming overlast veroorzakende huurder;
 • advies met betrekking tot de mogelijkheid van een kort geding;
 • opleveringsgebreken bij het einde van de huurovereenkomst;
 • procedures met betrekking tot huurprijsvermindering;
 • advies in geval van faillissement van de huurder/verhuurder;
 • mogelijkheden voor opzegging in geval van renovatie en sloop.

Huur opschorten

Mag de huurder de huur inhouden als sprake is van gebreken? Een huurder mag niet zomaar de huur of een deel daarvan inhouden als de verhuurder niet aan zijn onderhoudsverplichtingen voldoet.

Binnen het huurrecht is de huurder allereerst verplicht om ernstige gebreken bij de verhuurder te melden. Het is aan te raden om de verhuurder op de hoogte te stellen van gebreken door middel van een (aangetekende) brief. De verhuurder dient in de gelegenheid te worden gesteld om de gebreken te verhelpen. Dat betekent dat de huurder verplicht is om de verhuurder binnen te laten voor reparaties.

Indien de verhuurder niet of niet tijdig reageert op het verzoek om de gebreken te verhelpen heeft de huurder van (sociale huursector) woonruimte twee mogelijkheden. De huurder kan een vordering tot vermindering van de huurprijs indienen bij de kantonrechter of een verzoek tot huurverlaging bij de Huurcommissie. De Huurcommissie kan alleen een verzoek in behandeling nemen als de verhuurder schriftelijk op de hoogte is gesteld van de gebreken en een termijn van zes weken heeft gekregen voor herstel van de gebreken.

De huurder van (vrije huursector) woonruimte dient zich voor een vordering verlaging huurprijs tot de kantonrechter te wenden. Voor deze procedure geldt de voorwaarde van zes weken tijd voor herstel niet. Wel zal de kantonrechter altijd beoordelen of de verhuurder voldoende in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te herstellen.

Huurprijs bedrijfsruimte

Wat voor regels gelden voor de huurprijs van middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte?

De hoogte van de huurprijs wordt vastgesteld bij het aangaan van de huurovereenkomst. Partijen zijn vrij om een huurprijs af te spreken. Indien partijen een huurprijs en een indexeringsclausule zijn overeengekomen geldt deze gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wijzigingen van de huurprijs van middenstandsbedrijfsruimte is bij wet geregeld.

In de huurovereenkomst wordt over het algemeen bepaald dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast. Vaak vindt de huuraanpassing plaats aan de hand van prijsindexcijfers die bekend worden gemaakt door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Indien na het verstrijken van de looptijd de overeenkomst wordt verlengd en /of wanneer vijf jaren zijn verstreken, is het mogelijk de huurprijs opnieuw vast te stellen. Indien huurder en verhuurder het niet eens kunnen worden over de nieuwe huurprijs staat het beiden vrij de kantonrechter te verzoeken de huurprijs vast te stellen. De kantonrechter oordeelt nadat een deskundige advies heeft uitgebracht.

Huurprijs woonruimte

Hoe hoog mag de huur maximaal zijn?

Een niet geliberaliseerde huurwoning (sociale sector) heeft een maximale huurprijs. Deze prijs wordt berekend door middel van een puntensysteem. Het aantal punten geeft de kwaliteit van de woning aan. Hoe meer punten de woning krijgt hoe hoger de huur mag zijn. De woning krijgt punten voor de oppervlakte en de voorzieningen (o.a. dubbel glas, cv, tuin, luxe badkamer). Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De kale huur (huur zonder servicekosten) mag niet hoger zijn dan deze huurprijs.

U kunt uw huurprijs berekenen op de website van de Huurcommissie. Indien de huurprijs boven de maximale huurprijs ligt mag de huurder de verhuurder verzoeken om huurverlaging.

Een liberaliseerde huurwoning (vrije sector) heeft geen maximale huurprijs. Tussen de huurder en de verhuurder bestaat contractsvrijheid. Dat betekent dat de verhuurder mag bepalen welke huurprijs hij voor de woning vraagt. Wel mag de huurder van geliberaliseerde woonruimte in de eerste zes maanden na het sluiten van het huurcontract aan de Huurcommissie verzoeken de huurprijs te toetsen aan de hand van het puntensysteem. Dit geldt overigens ook voor niet geliberaliseerde huurwoningen. Als de huurprijs eigenlijk op of onder de liberalisatiegrens behoort te liggen, dan mag de Huurcommissie de huur verlagen.

Op zoek naar een advocaat die u kan ontzorgen op het gebied van huurrecht? Neem dan nu contact op met een van onze advocaten.

Indien u dat wenst bestaat de mogelijkheid van een vrijblijvend gratis (telefonisch) kennismakingsgesprek van maximaal 20 minuten. De advocaat vertelt u over zijn werkwijze, ervaring en kennis.

Woonruimte

De wet maakt onderscheid tussen de huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte en de huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang en een eigen keuken en toilet.