Ondertoezichtstelling

en uithuisplaatsing

Wat is een ondertoezichtstelling ?

Ondertoezichtstelling is een maatregel van de rechter waarbij het kind onder toezicht wordt gesteld van een voogd. Dit kan gebeuren als in een gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en daardoor de ontwikkeling van een kind in gevaar komt. Het kind blijft meestal gewoon bij de ouders wonen, maar het gezag van de ouders wordt ingeperkt door deze maatregel.

Als vrijwillige hulp geen effect heeft gehad en ouders of kind de hulpverlening niet accepteren, kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een kind onder toezicht stellen. Dat gebeurt alleen als de rechter vindt dat het voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Na deze uitspraak wordt een gezinsvoogd aangewezen.

Het doel van de ondertoezichtstelling en de gezinsvoogd is om een oplossing te vinden voor de problemen in een gezin, zodat de ouders na bepaalde tijd zelf alle opvoedingsverantwoordelijkheid weer op zich kunnen nemen.

Wat is een uithuisplaatsing ?

Een uithuisplaatsing houdt in dat een kind, al dan niet tijdelijk, ergens anders verblijft dan in zijn eigen gezin, bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling. Een uithuisplaatsing kan zowel vrijwillig als gedwongen plaatsvinden. 

Er zijn drie instanties die een uithuisplaatsing kunnen aanvragen bij de rechtbank: 1) de organisatie van de gezinsvoogd (jeugdbescherming); 2) de Raad voor de Kinderbescherming; 3) het Openbaar Ministerie. 

De uithuisplaatsing van uw kinderen kan op twee redenen bij de rechter worden verzocht:

  • De ontwikkeling van uw kind is in gevaar, bijvoorbeeld door een gevaarlijke situatie thuis.
  • Als u als ouder niet wilt meewerken aan een onderzoek naar hoe het gaat met uw kind.

Bij een uithuisplaatsing gaat uw kind tijdelijk ergens anders wonen. Bijvoorbeeld in een pleeggezin of tehuis. Het uit huis plaatsen duurt maximaal 1 jaar. De rechter kan de uithuisplaatsing steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is. 

Dreigt u kind uit huis te worden geplaatst? Neem dan contact met ons op voor juridisch advies of juridische bijstand. Ook in het geval uw kind al uit huis geplaatst is en u het hier niet mee eens bent kunt u contact met ons opnemen.

Wat is een gezagsbeëindigende maatregel?

Een gezagsbeëindigende maatregel (ook wel: ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag) heeft tot gevolg dat het ouderlijk gezag van een of beide ouders wordt beëindigd. De rechtbank benoemt in dat geval een instelling (doorgaans bureau jeugdzorg ) als voogd. Die oefent dan voortaan met uitsluiting van de ouders het gezag uit. Als de ouders het ouderlijk gezag weer terug willen, dienen zij daarvoor een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De rechtbank kijkt daarbij ongeveer naar dezelfde voorwaarden als bij de gezagsbeëindigende maatregel, namelijk of herstel van het gezag in het belang is van het kind en of de ouder duurzaam, dat wil zeggen stabiel en voor de lange termijn, in staat is om de verantwoordelijkheid voor het kind te dragen voor wat betreft de zorg en opvoeding.

Als het gezag van de ouders beëindigd is, duurt dit totdat het kind 18 jaar wordt. Daarna vervalt het gezag van rechtswege. Als de ouders weer het gezag wensen en/of een omgangsregeling, dienen zij daarvoor een verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming om uw gezag te beëindigen en bent u het hiermee oneens? Neem dan contact met ons op.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...