ALGEMENE VOORWAARDEN

Meerburg & Mok Advocaten – Mediators is een maatschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat, mediator en bewindvoerder uit te oefenen. De hoofdvestiging van Meerburg & Mok Advocaten – Mediators is aan de Westersingel 49 (9718 CE) Groningen. Daarnaast is er een bezoekerslocatie aan de Stationsstraat 9 (9401 KV) te Assen.

Opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Alle werkzaamheden door Meerburg & Mok Advocaten – Mediators en door haar ingeschakelde derden (hulppersonen) worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht (hierna ook te noemen: “de opdracht”)  tussen de opdrachtgever (hierna te noemen: “de cliënt”) en Meerburg & Mok Advocaten – Mediators (hierna te noemen “de opdrachtnemer”). Op alle tussen de opdrachtnemer en cliënt gesloten overeenkomsten van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle personen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn, of zijn geweest (en in voorkomende gevallen hun erfgenamen), alsmede voor (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.
2. Alle opdrachten aan opdrachtnemer of aan een van de individuele advocaten verstrekt worden aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, ook indien het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Aansprakelijkheid

3. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is steeds bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
4. Iedere mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal zijn beperkt tot het bedrag dat de door de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Desgevraagd verstrekt opdrachtnemer nadere informatie over de inhoud van de polis en de voorwaarden. Indien om welke reden dan ook er geen uitkering op de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- maar niet hoger dan de daadwerkelijk geleden schade, tenzij de van toepassing zijnde Beroeps- en gedragsregels anders mochten bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het ingevolge deze regels minimaal toelaatbare bedrag.
5. Aanspraken jegens opdrachtnemer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij opdrachtnemer binnen één (1) jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd. Alle mogelijke aanspraken jegens opdrachtnemer vervallen in ieder geval door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de betreffende opdracht.

Financiële bepalingen

6. Voor de werkzaamheden is cliënt het overeengekomen honorarium te vermeerderen met de omzetbelasting en verschotten verschuldigd. Indien niet uitdrukkelijk een honorarium is overeengekomen geldt het standaard honorarium exclusief omzetbelasting, zoals dat op de website (www.meerburgmok.nl) van de opdrachtnemer staat vermeld. Onder verschotten wordt verstaan additionele kosten die opdrachtnemer moet maken voor de uitvoering van de opdracht (bijv. griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor de Burgerlijke Stand, Kadasterkosten, kosten Kamer van Koophandel, deskundigenkosten etc.). Reiskosten zullen worden doorberekend. De werkzaamheden worden maandelijks per e-mail of per post bij cliënt in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met de omzetbelasting. Opdrachtnemer is bevoegd om voor aanvang van de opdracht, of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot te bedingen. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
7. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd, alsmede gehouden tot betaling van (buiten)gerechtelijke kosten ter incasso. Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van beroep of bedrijf zal de wettelijke rente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Indien de cliënt een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijke kosten verschuldigd nadat hij is aangemaand tot betaling van de factuur, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.
8. Opdrachtnemer is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien cliënt (geheel of gedeeltelijk) in verzuim is ten aanzien van enige nota, waaronder mede wordt verstaan een voorschotnota.
9. Opdrachtnemer is bevoegd de procedure niet aanhangig te maken indien cliënt niet, of niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht voldoet.
10. Indien de opdracht wordt beëindigd voordat de werkzaamheden zijn voltooid is de cliënt een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de tot dan toe verschuldigde tijd tegen het overeengekomen honorarium.
11. Mocht de cliënt voor aanvang van de opdracht in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging), maar gedurende de opdracht of bij het einde blijkt dat de cliënt niet langer voor een toevoeging in aanmerking komt, dan is de cliënt gehouden om het overeengekomen uurtarief te betalen, en indien geen uurtarief is overeengekomen het standaarduurtarief exclusief omzetbelasting, zoals dat op de website (www.meerburgmok.nl) van de opdrachtnemer staat vermeld.
12. Opdrachtnemer is gemachtigd betalingen ten behoeve van de cliënt voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Meerburg & Mok Advocaten – Mediators.

Wwft

13. Op grond van de geldende wetgeving is opdrachtnemer verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen en transacties met een ongebruikelijk karakter te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder de cliënt van die melding op de hoogte te stellen.

Archivering

14. Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Meerburg & Mok Advocaten – Mediators gedurende minimaal zeven jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. Meerburg & Mok Advocaten – Mediators is niet aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen voor de cliënt ten gevolge van de vernietiging van het dossier. Indien de cliënt stukken uit het op hem betrekking hebbende dossier wenst te ontvangen, is Meerburg & Mok Advocaten – Mediators gerechtigd de in verband daarmee te verrichten werkzaamheden en te maken kosten in rekening te brengen.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

15. Op de dienstverlening van opdrachtnemer is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website (www.meerburgmok.nl). Op eerste verzoek van de cliënt zal de klachtenregeling worden toegezonden.
16. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de cliënt.

U kunt hier een pdf-versie downloaden