(Echt)scheiding

(Echt)scheiding

Wanneer u gaat scheiden breekt er een moeilijke en onzekere tijd aan. Scheiden is voor zowel volwassenen als kinderen een intensieve en emotionele gebeurtenis. Het is van groot belang dat ouders proberen in overleg samen de echtscheiding af te ronden en de gevolgen van de scheiding te regelen. Dit is vaak lastig. Want op het moment dat u elkaar misschien wel het minst vertrouwt moet u de meest vergaande afspraken met elkaar maken. Dat maakt een scheidingsproces extra gecompliceerd. 

Omdat een scheiding onzekerheid met zich meebrengt, heeft u waarschijnlijk veel vragen zoals:

  • Wie blijft er in de woning wonen?
  • Hoe wordt de zorg voor de kinderen verdeeld?
  • Kan ik straks alle lasten nog betalen?
  • Wie krijgt welke spullen en hoe moet het vermogen verdeeld worden?

Door middel van onderstaande stappen maken wij voor u het verloop van een echtscheidingsproces inzichtelijk. Wilt u meer weten? Neem contact op met een van onze advocaten of kijk naar de informatie op deze website.

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden ?

Wanneer u wilt scheiden is het van belang dat u dit persoonlijk aan de ander vertelt. Dit wordt een scheidingsmelding genoemd. Een scheidingsmelding kan voor de ander zeer onverwacht komen en heftige emotionele reacties teweeg brengen. Geef uw partner de ruimte om de scheidingsmelding te verwerken. Voor het verwerkingsproces is het van groot belang dat uw partner weet waarom u wilt scheiden. In de praktijk blijkt dat indien een scheidingsmelding niet goed verloopt, dit aan een vlotte en constructieve afwikkeling van de scheiding in de weg staat.

Hoe vertel ik mijn kind dat we gaan scheiden ?

Voor kinderen is een scheiding vaak een heftige ervaring. Kinderen hebben aandacht nodig in een fase waarin ouders vooral met zichzelf en elkaar bezig zijn. Van belang is dat ouders gezamenlijk optrekken waar het de omgang met het kind betreft. Het is zeer wenselijk dat ouders het kind samen informeren over de scheiding en de gevolgen voor het kind. Ondanks de emoties is het belangrijk dat ouders naar het kind respectvol blijven spreken over elkaar. Het is voor een kind schadelijk indien ouders elkaar als ex-partners diskwalificeren. Kinderen willen niet dat ouders elkaar verwijten maken. Dit maakt hun situatie alleen maar moeilijker en meer onzeker. De boodschap dat beiden ‘ouders van het kind blijven’ en gezamenlijk blijven optrekken, is voor een kind van groot belang.

Wilt u meer weten over hoe een kind een scheiding kan ervaren, leest u dan hier de open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland. De brief is gemaakt door Villa Pinedo. Villa Pinedo is een platform waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Ook onderstaande film (bron: De Boomgaerd) geeft een beeld van de beleving van kinderen in een (vecht)scheidingssituatie.

Heb ik een advocaat of mediator nodig ?

Om te kunnen scheiden heeft u een advocaat nodig. Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. 

Naast het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding zijn er diverse zaken die geregeld moeten worden. Het regelen van al deze zaken kan op verschillende manieren. 

Mediation

Wanneer u toch wilt proberen om met elkaar in goed overleg te scheiden, is mediation daarvoor een goede mogelijkheid. Samen met uw partner regelt u de scheiding met behulp van één advocaat / scheidingsmediator. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt u om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het voordeel van mediation is dat partijen zelf betrokken blijven bij de manier waarop het conflict wordt opgelost. De oplossing wordt niet uit handen gegeven aan een rechter, waarbij een ieder moet afwachten wat er beslist gaat worden. 

Daar komt bij dat naast die onzekerheid een procedure vaak erg duur is. Bij mediation is er geen noodzaak om een kostbare procedure te voeren omdat u onder deskundige begeleiding overeenstemming bereikt. De gemaakte afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. De rechter kan dan snel de echtscheiding uitspreken. 

Wilt u meer weten over het verloop van een mediationtraject? Neemt u geheel vrijblijvend contact op met onze scheidingsmediator. Hij vertelt u graag meer over scheidingsmediation. 

Wilt u meer weten over mediation, klik dan hier om verder te lezen

Overleg scheiding

Mocht u toch de voorkeur geven aan een eigen advocaat dan kan ook in onderling overleg geprobeerd worden overeenstemming te bereiken. De beide advocaten gaan samen met u en uw partner in overleg en proberen tot overeenstemming te komen. Als dat lukt, leggen zij de afspraken schriftelijk vast in een echtscheidingsconvenant. Ook in dat geval hoeft u niet zelf naar de rechtbank. In tegenstelling tot mediation zijn de kosten wel aanzienlijk hoger aangezien u allebei een eigen advocaat moet betalen. 

Procedure

Komt u er in onderling overleg niet uit, dan zal er een inhoudelijke echtscheidingsprocedure gevoerd moeten worden bij de rechtbank. Dit heet een scheiding op tegenspraak. U en uw partner staan dan tegenover elkaar en de scheiding brengt dan vaak meer strijd met zich mee. Uw advocaat zal uw belangen behartigen. Daarnaast duurt de procedure vaak lang en kost meer geld. 

De rechter zal in een echtscheidingsprocedure worden verzocht knopen door te hakken. Nadat beide partijen hun standpunt schriftelijk aan de rechter hebben voorgelegd zal er een mondelinge behandeling (zitting) bij de rechter plaatsvinden. Partijen kunnen bij de rechter hun standpunt nog eens mondeling toelichten. Tijdens de zitting zal ook bekeken worden of partijen alsnog overeenstemming kunnen bereiken. Dit noemt men een schikking. Mocht dit niet lukken dan zal de rechter uiteindelijk een beslissing nemen.

Wat gebeurt er in de tussentijd ?

Sommige beslissingen kunnen niet op zich laten wachten. Als de situatie erom vraagt, kan de rechter voorlopige voorzieningen treffen. Dit zijn beslissingen die gelden totdat een definitieve beslissing in de echtscheidingsprocedure door de rechter is genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Wie mag er voorlopig in de echtelijke woning blijven wonen?
  • Bij welke ouder verblijven de kinderen de eerste tijd?
  • Wie betaalt voorlopig welke kosten van de kinderen?
  • Moet er worden bijgedragen in de dagelijkse kosten van de ander?

Dit zijn vragen waar snel een antwoord op moet komen indien daar in onderling overleg geen overeenstemming over kan worden bereikt. De rechter stelt dan voor de duur van de echtscheidingsprocedure een regeling vast. Een tijdelijke regeling die rust en duidelijkheid moet brengen.

Wat is een ouderschapsplan ?

In het belang van de kinderen dienen er goede en heldere afspraken gemaakt te worden tussen de ouders over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe wordt de zorg tussen de ouders verdeeld? Hoe vertelt u het de kinderen? Hoe gaat u om met de wensen van de kinderen? Wie gaat de kosten van de kinderen betalen? 

De afspraken die ouders over hun kinderen maken worden uitgewerkt en vastgelegd in een ouderschapsplan. Wat ouders beslissen over de kinderen, is per situatie anders. Wilt u meer weten over wat er in een ouderschapsplan moet worden vastgelegd of heeft klik dan hier. 

Het opgestelde ouderschapsplan dient aan de rechter te worden voorgelegd. Dit gebeurt zodra het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. De rechter zal controleren of de door de ouders gemaakte afspraken voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Het ouderschapsplan zal aan de uitspraak worden gehecht en maakt daar onderdeel van uit. 

Wanneer het de ouders niet lukt om in onderling overleg een ouderschapsplan op te stellen zal de rechter de knoop op de diverse onderdelen moeten doorhakken. De ervaring leert dat de onderlinge verhouding tussen ouders dan vaak op scherp komt te staan en er vele juridische procedures volgen. Dit is de reden dat onze advocaten zich vaak tot het uiterste inspannen om ouders tot overeenstemming te laten komen. Uiteindelijk brengt dit rust en stabiliteit voor de kinderen en voorkomt het langdurig juridische procedures.

Wat is een echtscheidingsconvenant ?

De afspraken die u samen maakt over de financiele afwikkeling van het huwelijk worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Het opstellen van een convenant is niet verplicht, maar wel aan te raden. Het convenant wordt opgesteld door een advocaat of mediator. Het opstellen van een convenant kan ook indien u beiden een eigen advocaat heeft.

Het echtscheidingsconvenant wordt bij de rechtbank ingediend. De afspraken die in het convenant zijn gemaakt, worden opgenomen in de beslissing van de rechtbank. Dit zorgt ervoor dat de afspraken ook afgedwongen kunnen worden.

Wat er in het echtscheidingsconvenant staat is verschillend. Iedere situatie is anders en daarom is ook elk echtscheidingsconvenant anders. Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst op maat. Er staan onder andere afspraken in over de woning (huur of koop), de verdeling en verrekening van vermogen, de afspraken over wie welke schulden voor zijn rekening zal nemen, eventueel te betalen partneralimentatie en de verdeling van het pensioen.

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...