Pensioen

Verevening van het ouderdomspensioen: wat is dat ?

Als u bent gescheiden na 30 april 1995, hebben u en uw partner te maken met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Deze wet regelt in geval van echtscheiding dat aan de ene echtgenoot een recht toekomt op het door de ander opgebouwde ouderdomspensioen. Dit heeft alleen betrekking op de pensioenopbouw die tijdens het huwelijk heeft plaatsgevonden. Een dergelijke verdeling van het pensioen wordt pensioenverevening genoemd. 

Let op: de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding zou per 1 juli 2022 worden vervangen door een nieuwe wet, de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding. De invoering van deze wet is echter uitgesteld in verband met een op stapel staande wijziging van het gehele pensioenstelsel.

Verdeling van het ouderdomspensioen is een recht en geen plicht. Degene die pensioen opbouwt, wordt pensioengerechtigde of vereveningsplichtige genoemd. Degene die recht heeft op pensioen van de ander heet een vereveningsgerechtigde. 

Bij verevenen putten ex-partners uit elkaars pensioen, als ze beiden pensioen hebben opgebouwd. Het kan ook zijn dat ze beiden uit hetzelfde pensioen putten, als maar één partner iets heeft opgebouwd. Binnen twee jaar na de scheiding dienen de ex-partners zelf hun pensioenuitvoerder te informeren over de scheiding en de afgesproken verevening. De pensioenuitvoerder betaalt daarna in de toekomst zelf aan beide partners maandelijks hun deel uit, vanaf de 67e verjaardag van de pensioengerechtigde partner. 

Wilt u niet verevenen dan kan dat ook. U kunt dit vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Het afzien van pensioenverevening kan alleen als u het daar met elkaar over eens bent.

Andere verdeling ouderdomspensioen

Er zijn ook nog verschillende andere mogelijkheden om het ouderdomspensioen te verevenen. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere verdeling dan de standaardverdeling (50%-50%) afspreken. 

Ook de zogenaamde conversie van het ouderdomspensioen is een andersoortige verdeling van het pensioen. Bij conversie wordt het deel ouderdomspensioen dat de ex-partner (degene dus die geen ouderdomspensioen heeft opgebouwd) krijgt na de scheiding omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Dit betekent dat beide partners na de scheiding hun eigen ouderdomspensioen hebben, dat zij krijgen als zij met pensioen gaan. Ook als de pensioengerechtigde persoon overlijdt, houdt de ander nog steeds het recht op een uitkering van het pensioenfonds. Ook over conversie moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. 

Afspraken waarbij u afwijkt van de standaardregeling moeten worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De stukken moet u toesturen aan de pensioenuitvoerder, zodat zij de regeling conform de door u gemaakte afspraken kunnen uitvoeren.

Verdeling partnerpensioen

Ook het bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen) komt voor verdeling in aanmerking. Het is van belang om te weten of er bijzonder partnerpensioen is opgebouwd. Dit verschilt namelijk per pensioenregeling. Indien er bijzonder partnerpensioen is opgebouwd, heeft de ex-partner recht op het deel dat is opgebouwd

Kennismaken ?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten of mediators.
Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...