Faillissementsrecht

De rechtbank benoemt bewindvoerders en curatoren in surséances en faillissementen en in geval van wettelijke schuldsanering. Deze wettelijke taak wordt door onze insolventierecht-advocaten en bewindvoerders uitgevoerd.

Vereisten faillissement

 • Meerdere schuldeisers;
 • Verkeren in een toestand opgehouden te betalen.

Consequenties faillissement

 • De schuldenaar verliest het beheer over zijn vermogen op de dag dat zijn faillissement is uitgesproken;
 • De curator heeft tot taak het beheer en de vereffening van het vermogen van de gefailleerde;
 • Curator maakt het vermogen te gelde en verdeelt de opbrengst daarvan onder de schuldeisers;
 • Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de wettelijke rangorde van schuldeisers.

Positie echtgenoten en geregistreerd partners

 • Faillissement van een in enige gemeenschap gehuwde echtgenoot of geregistreerd partner wordt behandeld als een faillissement van die gemeenschap;
 • Echtgenoot of geregistreerd partner is niet failliet;
 • Niet failliete partner kan alle goederen die hem toebehoren en niet in de gemeenschap vallen terugnemen. Normale regels van bewijsrecht zijn van toepassing.

Verhouding curator gefailleerde

 • De belangen van de schuldeisers staan centraal;
 • Gefailleerde heeft een in de wet vastgelegde inlichtingenplicht;
 • Post gefailleerde komt als gevolg van de postblokkade bij de curator en wordt opengemaakt.

Opheffing faillissement

 • Faillissement wordt over het algemeen opgeheven wegens gebrek aan baten;
 • De schulden blijven bestaan en de schuldeisers verhalen zich weer rechtstreeks op het vermogen van de schuldenaar.

Omzetting naar WSNP

 • Redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat de gefailleerde wegens hem toe te rekenen omstandigheden binnen de termijn bedoeld in artikel 3, eerste lid, faillissementswet geen verzoekschrift tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling heeft ingediend;
 • In beide gevallen: tot de verificatievergadering is gehouden, of totdat de rechter-commissaris de beschikking tot vereenvoudigde afwikkeling heeft gegeven;
 • Verzoek wordt ingediend door de schuldenaar zelf;
 • Curator geeft advies over het verzoek van de schuldenaar aan de rechtbank.

Niet eens met uitspraak van uw faillissement?

U kunt binnen 14 dagen na faillietverklaring in verzet bij de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. Onze insolventierecht-advocaten kunnen u in deze procedure bijstaan.

Groningen
Westersingel 49
050 - 318 52 86

Assen
Stationsstraat 9
0592 - 201 031

Vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Plaats een terugbelverzoek of bel
050 - 318 52 86