Nieuws

Steunvorderingen bij een faillissementsaanvraag

Welke vorderingen zijn geschikt als steunvordering voor een faillissementsaanvraag?

Om het faillissement van uw debiteur aan te vragen moet uw debiteur verkeren in een toestand dat hij is opgehouden te betalen. Het is aan de aanvrager van het faillissement om dit aannemelijk te maken. Dat doet u door aan te tonen dat sprake is van meerdere schuldeisers, de zogenaamde pluraliteit van schuldeisers. Dit betekent dat naast uw vordering er minimaal één andere vordering dient te bestaan, die ook onbetaald blijft.

Het is aan de aanvrager van het faillissement om de pluraliteit van de schuldeisers aan te tonen. Dat doet u door in uw faillissementsaanvraag te verwijzen naar steunvorderingen.
In het arrest van 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad kort uiteengezet aan welke eisen een steunvordering moet voldoen.

Een steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn, de omvang van de steunvordering behoeft niet vast te staan en ook is niet vereist dat de steunvordering betrekking heeft op de betaling van een geldsom. Voldoende is dat het gaat om een vordering die ter verificatie in het faillissement kan worden ingediend opdat de schuldeiser kan meedelen in de opbrengst van de vereffening die in dat kader plaatsvindt, eventueel na toepassing van art. 133 Faillissementswet. Derhalve kunnen ook de vordering tot het verrichten van onderhoud, en de vordering tot het verschaffen van het genot van een zaak welke voortvloeit uit een duurovereenkomst, op zichzelf een steunvordering opleveren.
Een toekomstige vordering kan niet als steunvordering dienen. Het is namelijk onvoldoende zeker dat deze vordering daadwerkelijk zal ontstaan.

Is uw faillissement aangevraagd of heeft u een niet betalende debiteur en wilt u zijn/haar faillissement aanvragen? In beide gevallen kunnen wij u bijstaan. Neem in een dergelijk geval contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

Tags: , , ,

Reageer op dit bericht