WSNP

WSNP (Schuldsanering)

Niet toegelaten tot de WSNP

U komt alleen in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) als u eerst door middel van een minnelijk traject heeft geprobeerd uw schulden op te lossen. Als dat niet is gelukt kunt u via een procedure de rechter verzoeken u toe te laten tot de WSNP. Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen indien u wilt worden toegelaten tot de schuldsanering.

  • Er moet sprake zijn van problematische schulden (u kunt uw schulden niet meer zelf regelen);
  • In de voorgaande vijf jaar moet u ‘te goeder trouw’ zijn geweest en heeft u niet bewust schulden gemaakt. De schulden mogen bijvoorbeeld niet ontstaan zijn door een misdrijf, fraude of onverantwoordelijk gedrag (overconsumptie);
  • U heeft geprobeerd uw schulden te regelen via een minnelijk traject, en er bestaat een verklaring van de schuldhulpverlener dat dit traject mislukt is;
  • U zit niet in de WSNP en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
  • U zult de verplichtingen nakomen van de WSNP en uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Als u niet voldoet aan een van deze toelatingseisen zal de rechtbank het verzoek tot toelating tot de schuldsanering afwijzen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat de rechtbank u toch toelaat tot de schuldsaneringsregeling ondanks dat u niet aan alle voorwaarden voldoet. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u kunt aantonen dat u de oorzaken van de problemen onder controle heeft.

Hoger beroep

Tegen de beslissing van de rechter dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP staat hoger beroep open. Het hoger beroep dient binnen 8 dagen na de uitspraak van de rechter te worden ingesteld. Deze termijn geldt als u aanwezig was bij de zitting. Als u niet aanwezig bent geweest bij de zitting dan kunt u binnen 14 dagen na de uitspraak in verzet komen. De termijn om hoger beroep in te kunnen stellen is dus erg kort. Voor het instellen van hoger beroep heeft u een advocaat nodig. Wilt u in hoger beroep tegen een afwijzende beslissing van de rechter neemt u dan zo spoedig mogelijk na de uitspraak contact op met een van onze advocaten.

Tussentijdse beëindiging WSNP

Als u bent toegelaten tot de WSNP gelden er een aantal verplichtingen. Het is de bedoeling dat u tijdens het schuldsaneringstraject uw schulden zoveel mogelijk aflost. U moet tijdens het WSNP traject voldoen aan de volgende verplichtingen:

  • Afdracht verplichting: Van uw inkomen moet u maandelijks een bedrag betalen aan de bewindvoerder (boedelrekening). Het bedrag dat u na drie jaar bij elkaar heeft gespaard wordt verdeeld onder de schuldeisers.
  • Inlichtingenplicht: U moet uw bewindvoerder op de hoogte houden over alles wat van invloed is op uw situatie (zoals huwelijk, samenwonen, ziekte, erfenis). U moet dit op eigen initiatief melden aan de bewindvoerder.
  • Inspanningsverplichting: U moet proberen zoveel mogelijk inkomen te genereren om uw schulden te betalen. Als u geen werk heeft moet u solliciteren.
  • U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan.

Als u zich niet of onvoldoende houdt aan deze verplichtingen dan zal de bewindvoerder dit melden aan de rechter-commissaris. Zowel de bewindvoerder als de rechter-commissaris kunnen uw schuldsaneringsregeling bij de rechtbank voordragen voor tussentijdse beëindiging. U wordt dan opgeroepen om op een zitting voor de rechtbank te verschijnen. Tijdens deze zitting wordt besproken waarom u zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden.

U mag zich tijdens een zitting tot tussentijdse beëindiging laten bijstaan door een advocaat. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen. Onze advocaten zijn zeer ervaren in WSNP zaken doordat ons kantoor ook als bewindvoerder optreedt in dit soort zaken optreden. Onze advocaten kennen dus beide kanten van de medaille. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u in aanmerking voor een toevoeging (advocaat van onvermogen). De toevoeging dient door de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand te worden aangevraagd.

Einde WSNP zonder schone lei

Aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling (meestal na drie jaar) wordt een beëindigingszitting door de rechtbank gepland. Indien u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden gedurende het schuldsaneringstraject zal de bewindvoerder de rechtbank adviseren de schuldsaneringsregeling te beëindigen met verlening van een schone lei. Indien u zich volgens de bewindvoerder niet aan de verplichtingen heeft gehouden zal hij de rechtbank adviseren de schuldsaneringsregeling te beëindiging zonder verlening van de schone lei. U wordt in dat geval opgeroepen voor een beëindigingszitting. Op deze zitting zal worden besproken waarom u zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen, en of dit er toe moet leiden dat aan u geen schone lei wordt verleend. Ook bij deze zitting kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

Als de rechtbank beslist dat aan u geen schone lei wordt verleend dan kunt u binnen 8 dagen na de uitspraak hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. U moet zich dan laten bijstaan door een advocaat. Neem in een dergelijk geval tijdig contact op met een van onze advocaten.