Schuld

hulpverlening

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening bij Meerburg & Mok Bewindvoering

Zoekt u hulp voor uw schulden? Onze schuldhulpverleners helpen u naar een schuldenvrije toekomst met een MSNP of WSNP traject. Meerburg & Mok Bewindvoering is een gespecialiseerde afdeling, die verschillende diensten aanbiedt op het terrein van schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering (WSNP). De bewindvoerders van ons kantoor zijn erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en zijn benoembaar in wettelijke schuldsaneringen binnen het arrondissement Groningen. Door de jarenlange ervaringen in de WSNP zijn wij ook gespecialiseerd in het begeleiden van minnelijke schuldhulpverleningstrajecten. Wij bieden u privacy, snelheid en een kans op een schuldenvrije toekomst.

Door onze efficiënte werkwijze en flexibele instelling kunnen wij garanderen dat er geen wachtlijsten zijn voor het in behandeling nemen en het uitvoeren van schuldenregelingen.

Minnelijke schuldhulpverlening - wat betekent dat voor mij ?

De minnelijke schuldenregeling is een traject zonder tussenkomst van een rechter. In dit traject brengen wij uw financiële situatie in kaart. Op deze manier krijgen wij een duidelijk beeld van uw financiële problemen. Er wordt gekeken naar uw schulden maar ook naar uw inkomsten en uw uitgaven. Vervolgens is de eerste stap dat uw schuldeiser door ons worden aangeschreven met het verzoek om een ‘adempauze’ in te lassen en de hoogte van de schuld aan ons door te geven. De communicatie met de schuldeisers loopt vanaf dat moment via ons. Op deze wijze kunnen wij de totale schuldenlast vaststellen.

Aan de hand van uw financiële gegevens berekenen wij uw aflossingscapaciteit. Uw aflossingscapaciteit is het bedrag dat u maandelijks kunt gebruiken om uw schulden af te lossen. Om te bepalen wat uw aflossingscapaciteit is wordt door ons een berekening gemaakt van het vrij te laten bedrag (VTLB). Het VTLB is het bedrag dat u maandelijks nodig heeft om van te leven. Wij proberen vervolgens op basis van uw afloscapaciteit een (minnelijke) schuldenregeling te treffen met al uw schuldeisers. Daarbij gaan wij in beginsel uit van een aflosperiode van 36 maanden. Als het aan het eind van deze 36 maanden niet gelukt is om uw schulden (volledig) af te lossen dan wordt de restschuld kwijtgescholden. Dit betekent dat u na 36 maanden een schuldenvrije toekomst tegemoet gaat.

Ik heb een eigen woning kan ik dan ook gebruik maken van een minnelijke schuldenregeling ?

Ook als u een eigen woning bezit komt u in aanmerking voor een minnelijke schuldenregeling. Wij kijken samen met u of het mogelijk is om uw woning gedurende dit traject te behouden. Of u uw woning kunt behouden is afhankelijk van de maandelijkse lasten en van de vraag of er sprake is van overwaarde of van een restschuld. Ook is een eigen woning geen reden om een verzoek tot toelating tot de WSNP af te wijzen.

Ik heb / had een eigen onderneming kan ik dan ook gebruik maken van een minnelijke schuldenregeling ?

Ook als (ex)-ondernemer is het in veel gevallen mogelijk om een minnelijke schuldenregeling te treffen met uw schuldeisers. Wij kijken met u naar de mogelijkheden. Ook kijken wij als u dat wilt naar de mogelijkheden om uw bedrijf te behouden. Ons kantoor is gespecialiseerd in het faillissementsrecht. Vanuit onze kennis en ervaring op dit gebied kunnen wij een goede inschatting maken van uw (bedrijfsmatige) mogelijkheden.

Als u uw bedrijf niet wilt behouden dan brengen wij uw financiële situatie in kaart en maken wij een berekening van wat u kunt aflossen aan uw schuldeisers. Op basis daarvan wordt uw schuldeisers een voorstel gedaan voor een minnelijke schuldenregeling.

Kan ik een woningontruiming of afsluiting van energie nog voorkomen ?

Indien uw schuldeisers dreigen met de ontruiming van uw woning, het afsluiten van gas, water of elektriciteit, of als gedreigd wordt met opschorting van de ziektekostenverzekering dan kan een voorlopige voorziening (moratorium) verzocht worden aan de rechtbank. U krijgt dan de tijd om een minnelijke schuldenregeling te treffen met uw schuldeisers. Tijdens deze periode mag de schuldeiser zijn dreigement niet uitvoeren.Een dergelijk verzoek kan door één van onze medewerkers voor u worden ingediend bij de rechtbank.

Wat kost een minnelijke schuldenregeling ?

Vanzelfsprekend zijn aan dit traject kosten verbonden. Wij hanteren een vast tarief per dossier. Hierover kunnen afspraken met u gemaakt worden. Voor het verzoekschrift moratorium en het dwangakkoord kan wel een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand worden verzocht.

Hoe lang duurt een minnelijke schuldenregeling ?

Bij ons zijn geen wachttijden voordat een dossier in behandeling kan worden genomen. Afhankelijk van de snelheid in het aanleveren van gevraagde informatie is ons streven om het gehele traject, van intake tot voltooien MSNP danwel verzoekschrift WSNP, binnen zes maanden af te ronden. 

Ik ben niet toegelaten tot de wsnp kan ik hoger beroep instellen ?

Tegen de beslissing van de rechter dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP staat hoger beroep open. Het hoger beroep dient binnen 8 dagen na de uitspraak van de rechter te worden ingesteld. Deze termijn geldt als u aanwezig was bij de zitting. Als u niet aanwezig bent geweest bij de zitting dan kunt u binnen 14 dagen na de uitspraak in verzet komen. De termijn om hoger beroep in te kunnen stellen is dus erg kort. Voor het instellen van hoger beroep heeft u een advocaat nodig. Wilt u in hoger beroep tegen een afwijzende beslissing van de rechter neemt u dan zo spoedig mogelijk na de uitspraak contact op met een van onze advocaten.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen tijdens de WSNP ?

Als u bent toegelaten tot de WSNP gelden er een aantal verplichtingen. Het is de bedoeling dat u tijdens het schuldsaneringstraject uw schulden zoveel mogelijk aflost. U moet tijdens het WSNP traject voldoen aan de volgende verplichtingen:

  • Afdracht verplichting – van uw inkomen moet u maandelijks een bedrag betalen aan de bewindvoerder (boedelrekening). Het bedrag dat u na drie jaar bij elkaar heeft gespaard wordt verdeeld onder de schuldeisers;
  • Inlichtingenplicht – u moet uw bewindvoerder op de hoogte houden over alles wat van invloed is op uw situatie (zoals huwelijk, samenwonen, ziekte, erfenis). U moet dit op eigen initiatief melden aan de bewindvoerder;
  • Inspanningsverplichting – u moet proberen zoveel mogelijk inkomen te genereren om uw schulden te betalen. Als u geen werk heeft moet u solliciteren. U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan.

Kan de WSNP tussentijs worden beëindigd ?

Als u zich niet of onvoldoende houdt aan de verplichtingen van de WSNP dan zal de bewindvoerder dit melden aan de rechter-commissaris. Zowel de bewindvoerder als de rechter-commissaris kunnen uw schuldsaneringsregeling bij de rechtbank voordragen voor tussentijdse beëindiging. U wordt dan opgeroepen om op een zitting voor de rechtbank te verschijnen. Tijdens deze zitting wordt besproken waarom u zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden.

U mag zich tijdens een zitting tot tussentijdse beëindiging laten bijstaan door een advocaat. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen. Onze advocaten zijn zeer ervaren in WSNP zaken doordat ons kantoor ook als bewindvoerder optreedt in dit soort zaken optreden. Onze advocaten kennen dus beide kanten van de medaille. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u in aanmerking voor een toevoeging (advocaat van onvermogen). De toevoeging dient door de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand te worden aangevraagd.

Ben ik van mijn schulden af nadat de WSNP is beëindigd ?

Aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling (meestal na drie jaar) wordt een beëindigingszitting door de rechtbank gepland. Indien u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden gedurende het schuldsaneringstraject zal de bewindvoerder de rechtbank adviseren de schuldsaneringsregeling te beëindigen met verlening van een schone lei. Indien u zich volgens de bewindvoerder niet aan de verplichtingen heeft gehouden zal hij de rechtbank adviseren de schuldsaneringsregeling te beëindiging zonder verlening van de schone lei. U wordt in dat geval opgeroepen voor een beëindigingszitting. Op deze zitting zal worden besproken waarom u zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen en of dit er toe moet leiden dat aan u geen schone lei wordt verleend. Ook bij deze zitting kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

Als de rechtbank beslist dat aan u geen schone lei wordt verleend dan kunt u binnen 8 dagen na de uitspraak hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. U moet zich dan laten bijstaan door een advocaat. Neem in een dergelijk geval tijdig contact op met een van onze advocaten.

Is de bewindvoerder gebonden aan regels bij de uitoefening van zijn werk ?

Een bewindvoerder voert zijn werkzaamheden uit conform een gedragcode. Hier vindt u de gedragscode voor bewindvoerders. Daarnaast is er een klachtenreglement van toepassing. De klachtenregeling voor bewindvoerders treft u hier aan.

Kennismaken ?

Wilt u weten wat onze bewindvoerders voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op en wij vertellen graag wat wij voor u kunnen doen.

Scheiden en Mediation: een vreedzame scheiding

Is mediation de oplossing voor een vreedzame scheiding? Een scheiding is een emotioneel en vaak moeilijk proces. Het kan leiden tot conflicten, bitterheid en langdurige...

Gezamenlijk gezag – het klemcriterium

De Hoge Raad oordeelde al eerder over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad ging specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is als voldaan wordt aan...
Meer_mist

De legitieme portie

Het onterfde kind heeft recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad als hij niet onterfd was. De...