Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan – wat is dat?

Een ouderschaOuderschapsplan.minpsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin zij afspraken hebben vastgelegd over hun kinderen. Een ouderschapsplan moet door ouders gemaakt worden als zij uit elkaar gaan. Niet alleen in het geval dat er sprake is van een echtscheiding is een ouderschapsplan verplicht. Ook als ouders een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of enkel samenwonen is met betrekking tot de kinderen waarover zij gezag uitoefenen het opstellen van een ouderschapsplan verplicht.

In een ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het gaat dan om afspraken over het hoofdverblijf, het uitoefenen van het ouderlijk gezag, de omgangsregeling tussen de kinderen en de ‘niet-verzorgende’ ouder en (eventueel) te betalen alimentatie.  In een ouderschapsplan moeten volgens de wet in ieder geval afspraken staan over de volgende onderwerpen:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
  • hoe ouders elkaar informeren en consulteren over de kinderen.

In het ouderschapsplan kunnen daarnaast ook andere afspraken over de kinderen worden opgenomen. U kunt hierbij denken aan afspraken over bijvoorbeeld:

  • de wijze waarop het kind wordt opgevoed;
  • uitgangspunten voor het maken van een toekomstige schoolkeuze;
  • uitgangspunten voor toekomstige verhuizingen;
  • hoe om te gaan met bijzondere uitgaven;
  • afspraken over omgang met familie en verjaardagen.

Kortom de afspraken in een ouderschapsplan kunnen variëren van algemeen tot zeer specifiek. In de praktijk blijkt het vooral van belang dat de afspraken die ouders in een ouderschapsplan opnemen duidelijk geformuleerd zijn. Veel discussies die naderhand ontstaan hebben te maken met het feit dat ouders allebei iets anders verstaan onder een gemaakte afspraak. Daarnaast dienen ouders zich ervan bewust te zijn dat een ouderschapsplan bijna altijd in de toekomst bijstelling behoeft. Denk alleen al aan een omgangsregeling die veranderd moet worden omdat het kind naar de de middelbare school gaat. Hierdoor kan het zijn dat de afgesproken tijden praktisch niet meer haalbaar zijn. Ook de situatie dat het inkomen van een van de ouders verandert kan tot gevolg hebben dat de afspraken over de te betalen alimentatie aangepast moeten worden. Kortom, het opstellen van een duidelijk ouderschapsplan is niet altijd eenvoudig.

Problemen bij een ouderschapsplan

Indien er sprake is van een echtscheiding dient het ouderschapsplan aan de rechter te worden voorgelegd. Dit gebeurt zodra het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. De rechter zal controleren of de door de ouders gemaakte afspraken voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Het ouderschapsplan zal aan de uitspraak worden gehecht en maakt daar dus ook onderdeel van uit. Dit betekent dat het ouderschapsplan voor ouders bindend is.

Soms lukt het ouders niet om in onderling overleg een ouderschapsplan op te stellen. Tussen ouders is bijvoorbeeld discussie over waar de kinderen na de echtscheiding moeten wonen, hoeveel alimentatie er moet worden betaald en hoe de omgangsregeling eruit moet komen te zien. De ene ouder wil co-ouderschap terwijl de andere ouder een omgangsregeling van een weekend per twee weken voldoende vindt. In dergelijke gevallen zal de rechter de knoop moeten doorhakken. De ervaring leert dat de onderlinge verhouding tussen ouders dan vaak op scherp komt te staan en er vele juridische procedures volgen. Dit is de reden dat onze advocaten zich vaak tot het uiterste inspannen om ouders tot een vergelijk te laten komen. Uiteindelijk brengt dit rust en stabiliteit voor de kinderen en voorkomt het dure juridische procedures.

Onze familierecht advocaten kunnen u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. Dit kan zowel op individuele basis als in gezamenlijk overleg door middel van echtscheidingsmediation. Voor een voorbeeld van een ouderschapsplan klik hier.