Gezamenlijk gezag - het klemcriterium

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld over het toewijzen van gezamenlijk gezag. De Hoge Raad gaat hier specifiek in op de vraag of gezamenlijk gezag toch mogelijk is ondanks dat voldaan is aan het zogenoemde ‘klemcriterium’. Wat betekent dit precies?

Het gezamenlijk gezag houdt onder andere in dat u als ouders samen verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Daarnaast kunt u als ouder officiële handelingen verrichten namens uw kind. Indien u niet samen met de moeder van uw kind het gezag uitoefent kunt u dit in onderling overleg regelen. Indien de moeder niet wenst mee te werken aan het regelen van het gezag, kunt u de rechter verzoeken om u gezamenlijk met het gezag over uw kind te belasten.

Uitgangspunt is dat het gezamenlijk gezag van ouders in het belang van het kind is. De wet bepaalt dat een verzoek tot gezamenlijk gezag slechts wordt afgewezen als het kind klem of verloren raakt tussen de ouders. In de praktijk noemt men dit het ‘klemcriterium’. Een kind kan klem of verloren raken indien ouders in een ernstige strijd zijn verwikkeld of één van beide ouders geen medewerking verleent voor het nemen van belangrijke beslissingen.

De Hoge Raad heeft op 27 maart jl. (ECLI:NL:HR:2020:533) bepaald dat indien het kind klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders dit niet automatisch betekent dat het verzoek tot gezamenlijk gezag wordt afgewezen. Ook indien is voldaan aan het klemcriterium, heeft de rechter volgens de Hoge Raad ruimte om het gezamenlijk gezag in stand te laten en dus niet over te gaan tot eenhoofdig gezag.

In deze zaak bij de Hoge Raad gaf de met het gezag belaste ouder de andere ouder op geen enkele wijze een opening om betrokken te zijn bij het leven van het kind. Ondanks dat de kans bestaat dat het kind klem of verloren raakt tussen de twee ouders, leidt eenhoofdig gezag ertoe dat de ene ouder uit het leven van het kind wordt geweerd. In dergelijke gevallen heeft de rechter volgens de Hoge Raad de ruimte om in te schatten welke oplossing het belang van het kind vermoedelijk het minst zal schaden.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen over gezamenlijk gezag? Neem dan gerust contact op met een van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.

Groningen
Westersingel 49
050 - 318 52 86

Assen
Stationsstraat 9
0592 - 201 031

Vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Plaats een terugbelverzoek of bel
050 - 318 52 86