Echtscheiding

Echtscheiding

Een echtscheiding – wat nu?

Heeft u besloten te gaan scheiden, maar vraagt u zich af wat er bij een echtscheiding op u af komt? Hoe gaat het bijvoorbeeld straks met de kinderen? Moet er een ouderschapsplan worden opgesteld? Moet er alimentatie betaald worden? Kunt u na de echtscheiding nog in uw woning blijven wonen? Wat zijn de kost een echtscheiding precies? Kan een echtscheiding ook in onderling overleg geregeld worden en is dat goedkoper?

Vader_en_kind.minEen echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Voor kinderen is een echtscheiding vaak een moeilijke periode. Met name de zogenaamde ‘vechtscheidingen’ zijn voor kinderen zeer belastend en kunnen langdurig een negatief effect op de sociale en emotionele ontwikkeling hebben. Het is om die reden van belang dat ouders proberen om samen, in goed overleg, de echtscheiding af te ronden en de gevolgen van de scheiding te regelen.

Als echtgenoten besluiten de echtscheiding samen te regelen, kunnen zij kiezen voor bemiddeling door een echtscheidingsmediator. Soms is echtscheidingsmediation echter niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een van de echtgenoten dat niet wil of omdat de onderlinge verhouding inmiddels ernstig verstoord is. In dat geval is het van belang dat u in zo’n veelomvattend echtscheidingsproces wordt bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. De advocaat kan u helpen bij de juridische en financiële afwikkeling van uw echtscheiding en u bijstaan in een procedure bij de rechter.

Echtscheidingsprocedure

Voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank heeft u een advocaat nodig. Indien u met elkaar overeenstemming heeft bereikt over de regelingen aangaande de kinderen (ouderschapsplan) en de afwikkeling van de financiële gevolgen van de echtscheiding, kunt u samen één advocaat in de arm nemen. Dat is goedkoper en de procedure kan vaak snel worden afgerond. Nadat alle gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn opgenomen, wordt het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De rechtbank zal over het algemeen binnen vier weken de echtscheiding uitspreken. Vervolgens moet de echtscheidingsbeschikking nog ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand waar het huwelijk is gesloten. Pas na deze inschrijving is het huwelijk definitief ontbonden.

Mocht u in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, dan zal er een inhoudelijke echtscheidingsprocedure gevoerd moeten worden bij de rechtbank. De rechter wordt dan verzocht een knoop door te hakken. Het kan in dergelijke gevallen gaan om een geschil met betrekking tot de omgangsregeling, het hoofdverblijf van de kinderen, te betalen alimentatie of de verdeling van de woning en goederen (inboedel, bankrekeningen, auto’s, levensverzekeringen, schulden en dergelijke). Nadat beide partijen hun standpunt schriftelijk aan de rechter hebben voorgelegd zal er een mondelinge behandeling bij de rechter plaatsvinden (zitting). Partijen kunnen bij de rechter dan hun standpunt nog eens mondeling toelichten. Tijdens de zitting zal ook bekeken worden of partijen alsnog overeenstemming kunnen bereiken (schikking). Mocht dit niet lukken dan zal de rechter uiteindelijk een beslissing nemen.

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheiding neemt vaak veel tijd in beslag als de echtgenoten het over de gevolgen van de scheiding niet met elkaar eens kunnen worden. De periode rond een echtscheiding is vaak een emotionele tijd waardoor het juist dan moeilijk is begrip voor elkaars standpunten te hebben. Echtgenoten zijn dan niet altijd in staat om een tijdelijke regeling met elkaar te treffen zolang de echtscheiding nog niet definitief is. Sommige beslissingen kunnen echter niet op zich laten wachten. Bijvoorbeeld, wie blijft er voorlopig in de echtelijke woning wonen? Bij welke ouder verblijven de kinderen de eerste tijd? Hoe moet de omgangsregeling met de andere ouder er de komende periode uitzien? Waar moet de niet of beperkt werkende echtgenoot de eerste maanden van leven? Vragen waar antwoorden op moeten komen. Indien het niet lukt om in onderling overleg tijdelijke afspraken te maken, kan de rechter gevraagd worden ‘voorlopige voorzieningen’ te treffen. De rechter stelt dan voor de duur van de echtscheidingsprocedure een regeling vast. Een tijdelijke regeling die rust en duidelijkheid moet brengen. Het is een soort van eerste noodverband. Aan de rechter kunnen ten aanzien van de volgende onderwerpen voorlopige voorzieningen gevraagd worden:

  • het gebruik van de echtelijke woning;
  • het gebruik van goederen die dagelijks gebruikt worden;
  • het voorlopig hoofdverblijf van de kinderen;
  • het bedrag dat de andere ouder voor de verzorging en opvoeding van het kind moet betalen (kinderalimentatie);
  • de wijze waarop een omgangsregeling vorm gegeven moet worden;
  • de wijze en frequentie waarop informatie aan de andere ouder over het kind moet worden verschaft;
  • het bedrag dat betaald moet worden voor het levensonderhoud van de ander (partneralimentatie).

Mocht u vragen hebben over een op handen zijnde echtscheiding neem dan vrijblijvend contact met een van onze familierecht advocaten op.