legal

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEERBURG & MOK ADVOCATEN – MEDIATORS Meerburg & Mok Advocaten - Mediators is een maatschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat, mediator en bewindvoerder uit te oefenen.

Klachten

**Artikel 1 Begripsbepalingen** In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; klachtenfunctionaris: de door de maatschap Meerburg & Mok advocaten – mediators aangewezen persoon, zelf ook advocaat, die is belast met de afhandeling van klachten tegen advocaten verbonden aan Meerburg & Mok advocaten – mediators.

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen.

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT MEERBURG & MOK ADVOCATEN - MEDIATORS Algemeen Meerburg & Mok Advocaten - Mediators respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.